สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

  • ห้องสำหรับการเรียนรู้แบบ Case – Based สองห้อง
  • ห้องสำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติสองห้อง
  • ห้องสำหรับ Financial Laboratory

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
โทร. +66 (0) 2700 5000
ต่อ 4471-4474, 4486
Email: icbba@mahidol.ac.th
เวลาทำการ วันจันทร์ – ถึงวันศุกร์
8.00 น. – 17.00 น.