สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม (FAA)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริง ฝึกฝนการใช้ความรู้เชิงทฤษฎี ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างงานออกแบบที่ตอบโจทย์ การศึกษาในวิชาเอกนี้ เป็นการศึกษาในสภาพแวดล้อมของ การเรียนการสอนที่เป็นสากล เน้นการปฏิบัติ ที่ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดและการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตงานออกแบบนิเทศศิลป์ อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ปริญญาที่ได้รับ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสในการทำงาน

ผู้อำนวยการสร้างสรรค์, นักออกแบบกราฟิก, ผู้กำกับศิลป์, นักออกแบบการและวางแผนโครงการโฆษณา, ผู้ออกแบบสัญลักษณ์และระบบอัตลักษณ์ขององค์กรและแบรนด์, นักออกแบบเว็บไซต์, นักออกแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์, นักออกแบบกราฟิกในสิ่งแวดล้อมและระบบป้าย, นักออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม, ผู้ออกแบบชุดภาพและข้อมูล, ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์, นักออกแบบมัลติมีเดีย / อินเทอร์แอคทีฟ, นักออกแบบ UI และ UX UI, UX