สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม (FAA)

เริ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ที่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

รับสมัครและจัดสอบ

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ
icdad@mahidol.ac.th

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเล่าเรื่องและผู้สร้างเนื้อหาที่สามารถใช้แพลตฟอร์มสื่อต่าง ๆ ในการสื่อสารกับโลกศิลปะ หลักสูตรรวมทฤษฎีและการปฏิบัติ ในขณะที่ส่วนเชิงทฤษฎีได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างฐานของความรู้สหวิทยาการที่รวมศิลปะมนุษยศาสตร์และการสื่อสาร ส่วนที่ใช้งานได้จริงช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ทฤษฎีในบริบทการทำงานในแง่ของศิลปะและเทคโนโลยี หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้สื่อในปัจจุบัน เมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวและส่วนรวม นักศึกษาจะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการหางานในธุรกิจสื่อทั้งในและต่างประเทศ

ปริญญาที่ได้รับ
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

สำหรับนักศึกษา ID 63XXXX
เป็นต้นไป

สำหรับรหัสนักศึกษา
61XXXX-62XXXX

โอกาสในการทำงาน

นักข่าว, บรรณาธิการ, ผู้ผลิตสื่อ, ผู้ผลิตสารคดี, นักเขียนสารคดี, ที่ปรึกษาด้านสื่อ, นักวิจัยด้านสื่อ, นักแสดง, นักเขียนบทละคร, ผู้จัดงานกิจกรรมสื่อ, ผู้จัดการเวที, ทีมงานผลิต