Thailand Web Stat Truehits.net
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล > การสมัครเข้า > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

คุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชาวนักศึกษาหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณผ่านแผนการเรียนนอกเวลาพร้อมเรียนในช่วงสุดสัปดาห์หรือไม่? คุณอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวที่จะเริ่มต้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร MBA ของเรา รวมถึงข้อกำหนดการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

สมัครเมื่อไร

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายนถึงกรกฎาคม) – แต่ละภาคใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1
(ก.ย. – ธ.ค.)

รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 2
(ม.ค.- เม.ย.)

รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 3
(เม.ย. – ก.ค.)

ช่วงรับสมัคร

22 เม.ย. -24 ก.ค.2562

1 พ.ย. – 2 มี.ค. 2563

กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย

24 ก.ค.2562

2 มี.ค. 2563

ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์

31 ก.ค. 2562

4 มี.ค. 2563

วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์

3 ส.ค.2562

7 มี.ค. 2563

วันประกาศผลสอบ

14 ส.ค.2562

18 มี.ค.2563

ลงทะเบียนเรียน Pre-course

14 – 17 ส.ค.2562

18 – 21 มี.ค.2563

วันที่เริ่มเรียน Pre-course

17 ส.ค.2562

23 มี.ค.2563

วันลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกและชำระเงิน

9 – 14 ก.ย. 2562

27 เม.ย – 2 พ.ค. 2563

วันปฐมนิเทศ

1-3 พ.ย. 2562

จะแจ้งภายหลัง

วันที่เริ่มเรียน

14 ก.ย.2562

2 พ.ค.2563

สมัครอย่างไร

ข้อกำหนด

หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร MBA ควร:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้; สอบผ่าน GMAT ภายใน 5 ปีนับจากวันที่สมัครหรือสอบผ่าน MUIC-QPT จัดโดย MUIC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUIC-QPT กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)
 • ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ภายใน 2 ปีนับจากวันที่สมัคร

TOEFL iBT

IELTS Academic

MU-Grad Test

79 6.0 65

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ MU-Grad โปรดไปที่ลิงก์นี้หรือติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

หมายเหตุ: ในการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาหรือมีสัญชาติจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าว

เอกสารที่ต้องยื่น

 • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ชุด
 • ประกาศนียบัตร 2 ชุด
 • ใบรายงานผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 2 ชุด
 • ใบรายงานผลการทดสอบคณิตศาสตร์ 2 ชุด
 • จดหมายรับรองสองฉบับจากอาจารย์หรือนายจ้าง
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ: เอกสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เรียงความวัตถุประสงค์

สำหรับในปี พ. ศ. 2561-2562 ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความ 2 เรื่อง ต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร

 • โปรดเขียนเหตุผลในการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทซึ่งมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณ / เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของอาชีพของคุณ (450 คำ)
 • หลายประเทศมีปัญหาสำคัญด้านการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ่ คุณคิดว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างไร ให้กล่าวถึงตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากความรู้และประสบการณ์ของคุณเองเพื่อสนับสนุนคำตอบของคุณ (450 คำ)

รูปแบบการเขียนเรียงความ- เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman font ขนาด 12 และพิมพ์ชื่อ นามสกุล ที่ด้านบนขวาของบทความ

 

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน

1

เริ่มส่งข้อมูลออนไลน์

2

การชำระเงิน

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท ที่ไม่สามารถขอคืนได้ ไปที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่ 333-208153-4
Swift code SICOTHBK
3

การส่งเอกสาร

ส่งสลิปใบชำระเงินค่าสมัครและเอกสารในการสมัครทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ไปยังสำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษา (The Office of International Graduate Studies) (iGS)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารอทิตยาทร, ห้อง 422 ชั้น 4
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
ประเทศไทย
** โทร: +66 2 700 500 Ext. 4483**

4

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์ตามที่วิทยาลัยกำหนดในรูปแบบ pdf และส่งมาที่อีเมล์  icgrad@mahidol.ac.th

5

คุณสมบัติ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะต้องทำการทดสอบ MUIC-QPT (หากวิทยาลัยกำหนด) และสอบสัมภาษณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร ศูนย์ศาลายา
โทรศัพท์ : +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร : +66 (0) 2441 5091

Mobile: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster