Thailand Web Stat Truehits.net
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล > การสมัครเข้า > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

คุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชาวนักศึกษาหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณผ่านแผนการเรียนนอกเวลาพร้อมเรียนในช่วงสุดสัปดาห์หรือไม่? คุณอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวที่จะเริ่มต้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร MBA ของเรา รวมถึงข้อกำหนดการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

สมัครเมื่อไร

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายนถึงกรกฎาคม) – แต่ละภาคใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์

ช่วงเวลาจัดสอบในปีการศึกษา 2562

หลักสูตร 1st Trimester Entry
(ก.ย. – ธ.ค.)
2nd Trimester Entry
(ม.ค.- เม.ย.)
3rd Trimester Entry
(เม.ย. – ก.ค.)
หลักสูตร
MBA & MBA 4+1
MBA 4+1
MBA & MBA 4+1
ช่วงรับสมัคร
17 เม.ย. -13 ก.ค.2561
1 ต.ค. – 3 ธ.ค  2561
1 พ.ย. – 25 ก.พ.2562
กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย
18 ก.ค.2561
7 ธ.ค.2561
27 ก.พ.2562
ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์
19 ก.ค. 2561
12 ธ.ค.2561
28 ก.พ.2562
วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์
21 ก.ค.2561
15 ธ.ค.2561
2 มี.ค. 2562
วันประกาศผลสอบ
1 ส.ค.2561
24 ธ.ค.2561
12 มี.ค.2562
ลงทะเบียนเรียน Pre-course
1 – 4 ส.ค.2561
12 – 14 มี.ค.2562
วันที่เริ่มเรียน Pre-course
4 ส.ค.2561
23 มี.ค.2562
วันลงทะเบียนและชำระเงิน
1 – 4 ส.ค.2561
7 – 11 ม.ค. 2562
29 เม.ย – 3 พ.ค. 2562
วันปฐมนิเทศ
8 – 9  ก.ย. 2561
5 ม.ค.2562
16 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มเรียน
15 ก.ย.2561
12 ม.ค.2562
4 พ.ค.2562

สมัครอย่างไร

ข้อกำหนด

หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร MBA ควร:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้; สอบผ่าน GMAT ภายใน 5 ปีนับจากวันที่สมัครหรือสอบผ่าน MUIC-QPT จัดโดย MUIC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUIC-QPT กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)
 • ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ภายใน 2 ปีนับจากวันที่สมัคร

TOEFL iBT

IELTS Academic

MU-Grad Test

79 6.0 65

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ MU-Grad โปรดไปที่ลิงก์นี้หรือติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

หมายเหตุ: ในการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาหรือมีสัญชาติจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าว

เอกสารที่ต้องยื่น

 • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ชุด
 • ประกาศนียบัตร 2 ชุด
 • ใบรายงานผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 2 ชุด
 • ใบรายงานผลการทดสอบคณิตศาสตร์ 2 ชุด
 • จดหมายรับรองสองฉบับจากอาจารย์หรือนายจ้าง
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ: เอกสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เรียงความวัตถุประสงค์

สำหรับในปี พ. ศ. 2561-2562 ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความ 2 เรื่อง ต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร

 • โปรดเขียนเหตุผลในการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทซึ่งมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณ / เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของอาชีพของคุณ (450 คำ)
 • หลายประเทศมีปัญหาสำคัญด้านการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ่ คุณคิดว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างไร ให้กล่าวถึงตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากความรู้และประสบการณ์ของคุณเองเพื่อสนับสนุนคำตอบของคุณ (450 คำ)

รูปแบบการเขียนเรียงความ- ใช้ Times New Roman font ขนาด 12 และพิมพ์ชื่อ นามสกุล ที่ด้านบนขวาของบทความ

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน

1

เริ่มส่งข้อมูลออนไลน์

2

การชำระเงิน

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท ที่ไม่สามารถขอคืนได้ ไปที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่ 333-208153-4
Swift code SICOTHBK
3

การส่งเอกสาร

ส่งสลิปใบชำระเงินค่าสมัครและเอกสารในการสมัครทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ไปยังสำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษา (The Office of International Graduate Studies) (iGS)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารอทิตยาทร, ห้อง 422 ชั้น 4
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
ประเทศไทย
** โทร: +66 2 700 500 Ext. 4483**

4

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์ตามที่วิทยาลัยกำหนดในรูปแบบ pdf และส่งมาที่อีเมล์  icgrad@mahidol.ac.th

5

คุณสมบัติ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะต้องทำการทดสอบ MUIC-QPT (หากวิทยาลัยกำหนด) และสอบสัมภาษณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร ศูนย์ศาลายา
โทรศัพท์ : +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร : +66 (0) 2441 5091

Mobile: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster