หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

คุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชาวนักศึกษาหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณผ่านแผนการเรียนนอกเวลาพร้อมเรียนในช่วงสุดสัปดาห์หรือไม่? คุณอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวที่จะเริ่มต้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร MBA ของเรา รวมถึงข้อกำหนดการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

สมัครเมื่อไร

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายนถึงกรกฎาคม) – แต่ละภาคใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563

กำหนดการ รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1
(ก.ย. – ธ.ค.)
รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 2
(ม.ค.- เม.ย.)
รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 3
(เม.ย. – ก.ค.)

ช่วงรับสมัคร

22 เม.ย.  –  4 ก.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563  – 28 ก.พ. 2564

กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย

7 ก.ค. 2563 1 มี.ค. 2564

ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์

9 ก.ค. 2563 3 มี.ค. 2564

วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์

11 ก.ค. 2563 6 มี.ค. 2564

วันประกาศผลสอบ

22 ก.ค. 2563 17 มี.ค. 2564

ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

14-17 ก.ค. 2563 31 มี.ค. 2564 –  2 เม.ย. 2564

วันที่เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

1 ส.ค. 2563 3 เม.ย. 2564

วันลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกและชำระเงิน

7-11 ก.ย.  2563 4 – 8 ม.ค. 2564 3 – 7 พ.ค. 2564

วันปฐมนิเทศ

จะแจ้งภายหลัง จะแจ้งภายหลัง

วันที่เริ่มเรียน

12 ก.ย.  2563 9 ม.ค. 2564 8 พ.ค. 2564

สมัครอย่างไร

ข้อกำหนด

หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร MBA ควร:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้; สอบผ่าน GMAT ภายใน 5 ปีนับจากวันที่สมัครหรือสอบผ่าน MUIC-QPT จัดโดย MUIC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUIC-QPT กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)
 • ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ภายใน 2 ปีนับจากวันที่สมัคร

TOEFL iBT

IELTS Academic

MU-Grad Test

MU ELT

ไม่ต่ำกว่า 79

via https://www.ets.org/toefl/

ไม่ต่ำกว่า 6.0

via IDP or British Council

ไม่ต่ำกว่า 70

Faculty of Graduate Studies

ไม่ต่ำกว่า 84

(สำหรับผู้สำเสร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ MU-Grad โปรดไปที่ลิงก์นี้หรือติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

หมายเหตุ: ในการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาหรือมีสัญชาติจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าว

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการสมัคร

  • ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง 2 ชุด
  • ใบรายงานผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ชุด
  • ใบรายงานผลการทดสอบคณิตศาสตร์ฉบับจริง 1 ชุด
  • จดหมายรับรองสองฉบับจากอาจารย์หรือนายจ้าง
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ: เอกสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เรียงความวัตถุประสงค์

สำหรับในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2563 ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความ 2 เรื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร ต่อไปนี้

 • โปรดเขียนเหตุผลในการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทซึ่งมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณ / เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของอาชีพของคุณ (450 คำ)
 • การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบทั่วโลกทั้งปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจ จงอธิบายว่าธุรกิจ (ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก) ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไร และวิธีการที่รัฐบาลต่างๆพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แล้วคุณคิดว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19 อย่างไร (ไม่น้อยกว่า 500 คำ)

รูปแบบการเขียนเรียงความ – เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษโดย ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาด Font “12” และพิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร และหลักสูตรที่สมัคร ที่ด้านบนมุมขวาของบทความทุกหน้า

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน

1

เริ่มส่งข้อมูลออนไลน์

2

การชำระเงิน

โอนค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท (ไม่สามารถขอคืนได้) ไปที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่ 333-208153-4
Swift code SICOTHBK
3

การส่งเอกสาร

ส่งสลิปใบชำระเงินค่าสมัครและเอกสารในการสมัครทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ไปยังสำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษา (The Office of International Graduate Studies) (iGS)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารอทิตยาทร, ห้อง 422 ชั้น 4
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา นครปฐม 73170
ประเทศไทย
** โทร: +66 2 700 5000 Ext. 4483**

4

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์ตามที่วิทยาลัยกำหนดในรูปแบบ pdf และส่งมาที่อีเมล์  icgrad@mahidol.ac.th

5

คุณสมบัติ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะต้องทำการทดสอบ MUIC-QPT (หากวิทยาลัยกำหนด) และสอบสัมภาษณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร ศูนย์ศาลายา
โทรศัพท์ : +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร : +66 (0) 2441 5091

Mobile: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster