วิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ, มหิดลอินเตอร์) > การสมัครเข้า > หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (MM)

หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (MM)

หากคุณสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร MM ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานในสายอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้วยการเรียนนอกเวลาในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คุณอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวที่จะเริ่มต้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทนี้ ทั้งนี้ขั้นตอนการสมัคร การส่งเอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงข้อกำหนดการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

สมัครเมื่อไร

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายนถึงกรกฎาคม) – แต่ละภาคใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์

กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2563

กำหนดการ รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1
(ก.ย. – ธ.ค.)
รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 2
(ม.ค.- เม.ย.)
รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 3
(เม.ย. – ก.ค.)
ช่วงรับสมัคร 22 เม.ย.  –  24 ก.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563 – 19 มี.ค. 2564
กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย 27 ก.ค. 2563 22 มี.ค. 2564
ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์ 30 ก.ค. 2563 24 มี.ค. 2564
วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ 1 ส.ค. 2563 8 เม.ย. 2564
วันประกาศผลสอบ 13 ส.ค. 2563 17 มี.ค. 2564
วันลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกและชำระเงิน 7-11 ก.ย.  2563 4 – 8 ม.ค. 2563 3 – 7 พ.ค. 2564
วันปฐมนิเทศ จะแจ้งภายหลัง จะแจ้งภายหลัง
วันที่เริ่มเรียน 12 ก.ย.  2563 9 ม.ค. 2563 8 พ.ค. 2564

สมัครอย่างไร

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1

ตรวจสอบสิทธิ์ในการสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร)
  TOEFL iBT IELTS Academic MU-Grad Plus MU-Grad Test

  ไม่ต่ำกว่า 79 via https://www.ets.org/toefl/

  ไม่ต่ำกว่า 6.0
  via IDP or British Council

  ไม่ต่ำกว่า 70
  Faculty of Graduate Studies

  ไม่ต่ำกว่า 84

  (สำหรับผู้สำเสร็จการศึกษา
  จากมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ MU-Grad โปรดไปที่ลิงก์นี้ หรือติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)
หมายเหตุ: ในการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษนั้นสำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาหรือมีสัญชาติจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าว

2

กรอกใบสมัครออนไลน์

3

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท (ไม่สามารถขอคืนได้) ไปที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่ 333-208153-4
Swift code SICOTHBK
4

ส่งเอกสารดังนี้

 • ใบรับชำระเงินค่าสมัครจากธนาคาร
 • เอกสารการสมัคร
  • ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง 2 ชุด
  • ใบรายงานผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 1 ชุด (ฉบับจริง)
  • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (จากอาจารย์ผู้สอนหรือนายจ้าง)
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 2 ใบ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
   หมายเหตุ: เอกสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เรียงความวัตถุประสงค์ในการเรียน
  ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความแสดงจุดประสงค์ในการสมัครเรียน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร: โปรดระบุเหตุผลในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท, ความสนใจด้านการศึกษา, ความสัมพันธ์กับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือการจ้างงานในปัจจุบันของคุณ เป้าหมายในอาชีพของคุณ และคุณเชื่อว่าหลักสูตร MM สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร
  ความยาวและรูปแบบ: เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 และพิมพ์ชื่อนามสกุลและชื่อสาขาที่สมัครที่ด้านบนของหน้าแรก
5

คุณสมบัติ

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการสอบสัมภาษณ์

6

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จะประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทาง website ของ MUIC

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา (International Graduate Studies Office) (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร ศูนย์ศาลายา
โทรศัพท์ : +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร : +66 (0) 2441 5091

Mobile: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster