หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เป็นการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติที่ทันสมัยของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการศึกษาระหว่างประเทศชั้นนำของผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ